Privacy statement

RoBo-TS BV RoBo-TS BV, gevestigd aan Ambachtsweg 12 2841LZ Moordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.robo-ts.nl Ambachtsweg 12 2841LZ Moordrecht +31 6 57643886

Max Bogers is de Functionaris Gegevensbescherming van RoBo-TS BV Hij is te bereiken via Email: info@RoBo-TS.nl

Algemeen

De bescherming van de privacy van onze, cliënten en medewerkers vinden wij belangrijk en daarom gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen. We gebruiken deze gegevens o.a. om verrekening te krijgen voor uitgevoerde diensten , offertes ,toezeggingen en overeenkomsten vast te leggen en uit te voeren en om alle hiervoor genoemden optimaal van dienst te zijn. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om.

RoBo-TS BV behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verwerkt deze volgens de Europese Verordening AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelt RoBo-TS BV

RoBo-TS BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Uit e-mails tussen u en RoBo-TS BV

RoBo-TS BV ontvangt de persoonsgegevens via het contact met u, maar in voorkomende gevallen ontvangt RoBo-TS BV ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan. 

Voor welke doeleinden verwerkt RoBo-TS BV uw persoonsgegevens?

RoBo-TS BV verwerkt uw persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren.. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met cliënten en zakelijke partners.
 • Het verwerken en administreren van offertes en facturen.
 • Het aanbieden van diensten, het promoten van RoBo-TS BV, , het uitvoeren van marketingdoelen.
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie, zoals gegevens die RoBo-TS BV nodig heeft voor belastingaangifte.
 • Het archiveren van gegevens bij juridische procedures en voor historische, statistische en financiële doeleinden.
 • Het verzamelen van informatie voor beleidsdoeleinden en management rapportages.

Hoe zorgt RoBo-TS BV voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

RoBo-TS BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. RoBo-TS BV deelt persoonsgegevens alleen met derden overeenkomstig de bepalingen in deze Privacy-statement.

In opdracht van RoBo-TS BV kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde activiteiten voor RoBo-TS BV verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in offertes , emails en andere vormen van “verwerkersovereenkomsten”.

Tenzij het in deze Privacy-statement is genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, behalve als u daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven. RoBo-TS BV verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als u niet wilt dat wij gegevens verstrekken aan bepaalde ontvangers of als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Voor afmelding van onze overige diensten kunt u altijd contact met ons opnemen, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan RoBo-TS BV. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt met name voor de wettelijke bepaalde bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn uw identiteit te controleren met een kopie van een legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar: RoBo-TS BV Ambachtsweg 12 , 2841LZ Moordrecht, info@robo-ts.nl U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens. Dat kan via de link: https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl

Online dienstverlening en privacy RoBo-TS BV onderhoudt de volgende website www.RoBo-TS.nl  Onze website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van onze webpagina’s begint. De toegang tot persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren is daardoor afgeschermd.

Cookies, of vergelijkbare technieken

RoBo-TS BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Overige bepalingen

 • Alle cliënten en medewerkers van RoBo-TS BV die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
 • De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen. Wij zijn verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.
 • RoBo-TS BV kan deze privacy statement wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, deze privacy statement en de datering ervan regelmatig te controleren.
Contact:

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door RoBo-TS BV, stuur dan een e-mail naar :                        info@robo-ts.nl   o.v.v. privacy statement of neem contact met ons op via 06-57643886.of via website: RoBo-TS BV