Liftservice & reparatie tevens technisch Onderhoud aan Autoliften.
 

Bel ook voor  Onderhoud, renovaties van PLC besturing, Machines  en bakkerij systemen en ovens. Wij staan voor u klaar en alles tegen een goede prijs. Maak afspraak/offerte:

                                                Mobiel         06 - 57 64 38 86

 

Reeds 18 jaar uitstekend Onderhoud aan autolift-Parkeersystemen en Liften 

 

Privacy Statement


RoBo-TS BV, gevestigd aan Ambachtsweg 12 2841LZ Moordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.robo-ts.nl   Adres: Ambachtsweg 12 2841LZ Moordrecht +31 6 52536364

Jos Bogers is de Functionaris Gegevensbescherming van RoBo-TS BV Hij is te bereiken via Email

Algemeen

De bescherming van de privacy van onze, cliënten en medewerkers vinden wij belangrijk en daarom gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen. We gebruiken deze gegevens o.a. om verrekening te krijgen voor uitgevoerde diensten , offertes ,toezeggingen en overeenkomsten vast te leggen en uit te voeren en om alle hiervoor genoemden optimaal van dienst te zijn. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om.

RoBo-TS BV behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verwerkt deze volgens de Europese Verordening AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelt RoBo-TS BV

RoBo-TS BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Uit e-mails tussen u en RoBo-TS BV

RoBo-TS BV ontvangt de persoonsgegevens via het contact met u, maar in voorkomende gevallen ontvangt RoBo-TS BV ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan. 

Voor welke doeleinden verwerkt RoBo-TS BV uw persoonsgegevens?

RoBo-TS BV verwerkt uw persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren.. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met cliënten en zakelijke partners.
 • Het verwerken en administreren van offertes en facturen.
 • Het aanbieden van diensten, het promoten van RoBo-TS BV, , het uitvoeren van marketingdoelen.
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie,zoals gegevens die RoBo-TS BV nodig heeft voor belastingaangifte.
 • Het archiveren van gegevens bij juridische procedures en voor historische, statistische en financiële doeleinden.
 • Het verzamelen van informatie voor beleidsdoeleinden en management rapportages.

Hoe zorgt RoBo-TS BV voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

RoBo-TS BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. RoBo-TS BV deelt persoonsgegevens alleen met derden overeenkomstig de bepalingen in deze Privacystatement.

In opdracht van RoBo-TS BV kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde activiteiten voor RoBo-TS BV verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in offertes , emails en andere vormen van “verwerkersovereenkomsten”.

Tenzij het in deze Privacystatement is genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, behalve als u daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven. RoBo-TS BV verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als u niet wilt dat wij gegevens verstrekken aan bepaalde ontvangers of als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Voor afmelding van onze overige diensten kunt u altijd contact met ons opnemen, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan RoBo-TS BV. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt met name voor de wettelijke bepaalde bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn uw identiteit te controleren met een kopie van een legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar: RoBo-TS BV Ambachtsweg 12 , 2841LZ Moordrecht, email . U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.Dat kan via de link: https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl

Online dienstverlening en privacy RoBo-TS BV onderhoudt de volgende website www.RoBo-TS.nl (RoBo-TS BV) Onze website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van onze webpagina’s begint. De toegang tot persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren is daardoor afgeschermd.

Online dienstverlening , privacy ,Coockies, of vergelijkbare technieken

RoBo-TS BV onderhoudt de volgende website :www.robo-ts.nl. De website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van de webpagina begint. De toegang tot persoonsgegevens die u verstrekt via de webformulieren is daardor beschermd. RoBo-TS BV gebruikt geen coockies of vergelijkbare technieken

Geautomatiseerde besluitvorming

RoBo-TS BV neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RoBo-TS BV) tussen zit. RoBo-TS BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Exact voor de boekhouding en excel,outlook en word voor berekeningen en correspondentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RoBo-TS BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Overige bepalingen

 • Alle clienten en medewerkers van RoBo-TS BV die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
 • De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen. Wij zijn verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.
 • RoBo-TS BV kan deze privacystatement wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, deze privacystatement en de datering ervan regelmatig te controleren.
Contact:

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door RoBo-TS BV, stuur dan een e-mail naar RoBo-ts bv o.v.v. privacystatement of neem contact met ons op via 06-52536364.of via website: RoBo-TS BV

 

Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen RoBo-TS BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door RoBo-TS BV zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met RoBo-TS BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene

voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 1. Op het moment van de overhandiging of deponeren treden deze algemene Voorwaarden in de plaats van eventuele eerdere Algemene Voorwaarden van RoBo-TS BV. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden tijdens de uitvoering van een overeenkomst, wordt Opdrachtgever geacht met de wijzigingen akkoord te gaan, tenzij het hiertegen bezwaar heeft aangetekend binnen 14 dagen, nadat de wijzigingen schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht
 2. RoBo-TS BV bv en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de andere partij hebben verkregen en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun ingezet personeel tot geheimhouding te verplichten
 3. Alle overeenkomsten tussen ROBO-TS BV en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

Alleen de rechter binnen het arrondissement Den Haag is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 2 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. De Opdrachtgever stelt alle bij hem aanwezige technische documentatie zoals actuele tekeningen, beschrijvingen en instructies) beschikbaar, die nodig zijn voor de uitvoering van het overeengekomen onderhoud. RoBo-TS BV mag deze documentatie uitsluitend voor de uitvoering van het Contract gebruiken.

Artikel 3 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever  zorgt er voor dat het onderhoud cq reparatie niet wordt uitgevoerd onder gevaarlijke of ongezonde omstandigheden, en neemt alle noodzakelijke maatregelen om het personeel van RoBo-TS BV te beschermen tegen blootstelling aan enig veiligheids- of gezondheidsrisico.

 1. De Opdrachtgever zorgt er voor dat het personeel van RoBo-TS BV op de hoogte wordt gebracht van alle veiligheidsvoorschriften, die gelden op de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd.
 2. De Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een ongeval die tijdens de werkzaamheden van RoBo-TS BV cq mensen die in opdracht van RoBo-TS BV daar werkzaam zijn. Opdrachtgever is tevens verplicht zijn aansprakelijkheid te verzekeren.

Artikel 4 Offertes

 1. Offertes van RoBo-TS BV zijn gebaseerd op de informatie die door de    

opdrachtgever is verstrekt. De offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 1. De opgegeven uurtarieven zijn exclusief: reis- en verblijfkosten en soortgelijke bijeenkomende kosten en luiden in Euro’s exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Zelfde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden, Vertragingsrente, Incasso

 1. Betaling door opdrachtgever dient zonder korting of inhouding binnen 14 dagen na factuurdatum aan RoBo-TS BV plaats te vinden. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is RoBo-TS BV gerechtigd dat vooruitbetaling plaatsvindt.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand wordt voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient opdrachtgever aan RoBo-TS BV alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
 3. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 50,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van RoBo-TS BV.
 4. Indien de betaling langer dan 8 weken achterwege blijft, kan de RoBo-TS BV de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van RoBo-TS BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Alle, uit een relatie met de opdrachtgever voortvloeiende incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever
 7. Indien geen betalingscondities zijn vermeld zal Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

Artikel 6 Uitvoering en derden

 1. RoBo-TS BV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en zorgt dat de overeengekomen kwaliteit wordt behaald.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft RoBo-TS BV het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. RoBo-TS BV zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

 1. Indien door RoBo-TS BV of door RoBo-TS BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van het geleverde product is voor risico van de klant.

Indien RoBo-TS BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

 1. RoBo-TS BV is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de RoBo-TS BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de RoBo-TS BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. De RoBo-TS BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien de RoBo-TS BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de RoBo-TS BV beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de RoBo-TS BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RoBo-TS BV.
 5. De aansprakelijkheid van RoBo-TS BV uit welken hoofde dan ook, is in ieder geval deze te beperken tot de waarde van de overeenkomst cq offerte en/of beperken tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt, vermeerderd met het op de polis geldend eigen risico.

Artikel 8 Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de RoBo-TS BV vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. In het tarief van RoBo-TS BV is niet inbegrepen de kosten van reistijd. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht .Bedragen zijn exclusief BTW.
 3. Indien RoBo-TS BV met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is RoBo-TS BV niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
 4. RoBo-TS BV heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van het contract/overeenkomst indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart RoBo-TS BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RoBo-TS BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RoBo-TS BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ook ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zijn daaronder begrepen.
 2. RoBo-TS BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RoBo-TS BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. RoBo-TS BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RoBo-TS BV zijn verplichtingen had moeten nakomen. Opdrachtgever blijft ten volle aansprakelijk voor het volledig overeengekomen bedrag.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien RoBo-TS BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overkomst gedeeltelijk is nagekomen. Is de opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RoBo-TS BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RoBo-TS BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RoBo-TS BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt RoBo-TS BV zich de rechten en bevoegdheden voor die RoBo-TS BV toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door RoBo-TS BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door RoBo-TS BV verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van RoBo-TS BV openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. RoBo-TS BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Wijzigingen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de RoBo-TS BV ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Disclaimer

Robo-TS bv heeft de grootste zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Robo-TS bv aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluit Robo-TS bv elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robo-TS bv, materiaal dat zich op deze website bevindt, of dat op een met de Robo-TS BV verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.